home gfgfgf vdfdfg
 

 

صفحه اصلیمعرفی دفترمدیریتعضویتالمپیاد دانشجوییهمایش سالانهکارگاه های آموزشی و پژوهشیپروژه های دانشجوییپذیرش بدون آزمونبنیاد ملی نخبگانتماس با ما

شرایط عضویتشرایط عضویت
دانشجويان دانشگاه بوعلی به عنوان عضو دفتر استعدادهاي درخشان عبارتند از:
(1) برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور
(2)
برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﭙﻴﺎد
(3)
برگزيدگان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي بین اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺧـﻮارزﻣﻲ، ﺟـﻮان ﺧـﻮارزمی، رازی و ﻓﺎراﺑﻲ با ﻣﻌﺮﻓﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧه ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﺸﻨﻮاره ها
(5)  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮري ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ وزارت علوم تحقیقات و فناوری
(6) دانشجوياني كه فاقد شرايط فوق بوده ولي به دليل داشتن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند از سوي دانشگاه به شوراي معرفي مي شوند تا پس از تأييد شوراي هدايت استعدادهاي درخشان بتوانند از مزاياي آيين نامه مربوط بهره مند شوند.
(7) دانشجوی مقطع کارشناسی با حداقل یک مقاله علمی پژوهشی-دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با حداقل دو مقاله علمی پژوهشی-دانشجوی مقطع دکتری با حداقل سه مقاله علمی پژوهشی


 
دریافت فرم عضویت