اهداف دفتر

یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان کشور است. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۳۷۵/۰۵/۳۰ کلیات طرح شکوفا سازی و جذب استعدادهای درخشان را تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۳ اهداف خود را به شرح ذیل اعلام نمود:

 

(۱) فراهم سازی موجبات پرورش استعدادهای درخشان و کمک به پیشرفت علم و دانش کشور
(۲) توجه بیشتر به تفاوتهای فردی در جهت شکوفایی استعدادهای درخشان و فراهم ساختن امکان آموزش بیشتر برای آنها
(۳) ایجاد گرایش جاذبه برای استعدادهای برتر برای تحصیل در رشته های استراتژیک و مورد نیاز کشور
(۴) ایجاد زمینه مساعد برای ارتقای کیفیت آموزش و انجام پژوهشهای بنیادی
(۵) کاهش طول دوران تحصیل از طریق حذف فاصله های زمانی بین مقاطع تحصیلی برای دانشجویان مستعد
(۶) وضع مقررات خاص و اصلاح آیین نامه ها و مقررات موجود