مدیریت دفتر هدایت استعدادهای درخشان


سید حسن علوی
- مدیردفتر هدایت استعدادهای درخشان -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : alavi.s.hassan@gmail.com

تلفن : 38380832-081


داخلی : 388