مدیریت دفتر هدایت استعدادهای درخشان


مرتضی صالحی
- مدیردفتر هدایت استعدادهای درخشان -
تحصیلات : استادیار

ایمیل : m.salehi@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی : 392