اطلاعیه : بیست و نهمین مرحله المپیاد علمی -دانشجویی منطقه 4 در روز جمعه 31فروردین ماه 1403برگزار می گردد.
 
محل آزمون در چهار استان به شرح زیر است:
 
1-جوزه اراک : دانشگاه اراک -دانشکده علوم اداری و اقتصاد
 
2-حوزه قزوین : دانشگاه بین المللی امام خمینی ره -دانشکده علوم انسانی
 
3-حوزه قم : دانشگاه قم- ساختمان بوعلی سینا ( دانشکده ادبیات و حقوق)- طبقه اول
 
4-حوزه همدان: دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه
 
توجه:کارت ورود به آزمون در همانروز موقع ورود با ارایه کارت شناسایی تحویل داده می شود.
 
زمان ورود به آزمون :ساعت 7و نیم صبح می باشد.
 

 

 

 

فهرست ماشین حساب های مجاز در آزمون المپیاد