پروژه های دانشجویی


دفتر هدایت استعدادهای درخشان سالانه در دو مرحله از تعداد محدودی پروژه دانشجویی (درمقطع کارشناسی) حمایت می نماید.  پرپوزال هایی که به تایید نهایی شورای دفتر برسند از حمایت دفتر برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است دانشجویانی که پروژه دانشجویی خود را با موفقیت به اتمام رسانند می توانند از تسهیلات این دفتر استفاده نمایند


آخرین مهلت ارائه پروپوزال به دفتر:  پایان خرداد ماه  

پروژه های دانشجویی باید شرایط اولیه ی زیر را داشته باشند

الف) همه ی مجریان طرح باید دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا باشند  و یک نفر از دانشجویان مجری به عنوان مسئول طرح معرفی گردد
ب)   طرح های دانشجویی باید زیر نظر یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا به عنوان استاد راهنما انجام شود. دانشجویان می توانند از مشاوره ی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا  استفاده نمایند
ج)   طرح ارایه شده نباید  همه یا قسمتی از فعالیتهای آموزشی یا پژوهشی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه (رساله، پایان نامه، پروژه درسی و غیره) باشد
د) طرح ارایه شده نباید به هیچ یک از ارگانهای دولتی و خصوصی ارایه شده باشد 
ه)  همه قسمت های پروپوزال باید تکمیل گردد و  تمام صفحات آن توسط استاد راهنما و دانشجوی مسئول طرح امضاء شود

دریافت فرم پروپوزال


پروژه های سال های گذشته