اهداف دفتر

          یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان کشور است. در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۳۷۵/۰۵/۳۰ کلیات طرح شکوفا سازی و جذب استعدادهای درخشان را تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۳ اهداف خود را به شرح ذیل اعلام نمود:

  1. فراهم سازی موجبات پرورش استعدادهای درخشان و کمک به پیشرفت علم و دانش کشور؛
  2. توجه بیشتر به تفاوتهای فردی در جهت شکوفایی استعدادهای درخشان و فراهم ساختن امکان آموزش بیشتر برای آنها؛
  3. ایجاد گرایش جاذبه برای استعدادهای برتر برای تحصیل در رشته های استراتژیک و مورد نیاز کشور؛
  4. ایجاد زمینه مساعد برای ارتقای کیفیت آموزش و انجام پژوهشهای بنیادی؛
  5. کاهش طول دوران تحصیل از طریق حذف فاصله های زمانی بین مقاطع تحصیلی برای دانشجویان مستعد؛
  6. وضع مقررات خاص و اصلاح آیین نامه ها و مقررات موجود.