مرتضی صالحی
مدیر دفتر هدایت استعدادهای درخشان

رشته تحصیلی: فيزيك-حالت جامد​​​​​​​
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: m.salehi@basu.ac.ir

صفحه شخصی